خیزش آبان و ملتی که نشان داد زنده است و پیروز. اسماعیل وفا یغمائی