در گذرگاه تاریخ ایران – بخش دوم – پس از حمله اعراب – قسمت پنجاه و چهارم – اسماعیل وفا یغمایی