دهكده جهاني ٩٦-دكتر فريدا صبا-دكتر علي اكبر مهدي، استاد جامعه شناسي- آيا تابستان داغي در انتظار ايران است؟