دهكده جهاني 87- فريدا صبا- مايكل كاظمي، سمت و سوي دادگاه عالي قضائي آمريكا به كجا مي رود؟