ری و روم و بغداد (۱۲) از ابراهیم پورداوود و اروند رود، تا، روشنک و نیمهِ پنهان ماه