ری و روم و بغداد (۲) از تانگوی «اوله گواپا»، تا مسأله ترموا