زنانی که شکست را شکست دادند (۱۵) -با کوشش و صدای همنشین بهار