فایل صوتی شریف امامی، شب قبل از ۱۷ شهریور ۵۷ با کوشش و صدای همنشین بهار