قوام السلطنه و استالین از کتاب شبه خاطرات نوشته دکتر علی بهزادی با صدای ناصر زراعتی