محمود دولت آبادی:سکوت دربرابر کشتارآبان و در سوگ از کشته شدن سردار قاسم سلیمانی.اسماعیل یغمائی..