مدیحهِ کورش، یا لعنت‌‌نامه برای نَبونَئیدوس Panegyric of Cyrus