مزدوران صادراتی نخبه کشی در جمهوری اسلامی فرار مغزها توهین به جانباختگان هواپیمای اکراینی،مزدورپروری