مزدوران صادراتی واکسن کرونا،تحریم دارو،ایدز و فاکتور۸،بیماری ای بی،فرشاد توماج،امید دانا،پرستو صالحی