منظومه نیایش نوپل اسماعیل وفا یغماپی. سرودن۲۵ دسامبر ۲۰۰۴میلادی اجرااول ژانویه ۲۰۱۹ میلادی