نگاهی در بنیادها به مدعای اسلام در رابطه با کارگران. بخش دوم اسماعیل وفا یغمائی.