همراه با افتاب کوششی از کیحسرو بهروزی تغیرات زبان -با من صمیمی باش -شجاع الدین شفا -ایران و –