همنشین بهار: پرونده احمد کسروی، ننگ دادگستری ایران یود