توضیح عارف سرائی با عکس زندانی سیاسی و پرچم شیر و خورشید در بازی پرسپولیس در ژاپن