پاسخ محکم طبرزدی به بیانیه جبهه ملی و برخی از چهره های اپوزیسیون نما