پایان خط ! به جز تسلیم به مردم یا به قدرت های خارجی، رژیم دیگر هیچ راهی ندارد