پای سخن محمدحسین صدیق‌یزدچی بدون فلسفه نمی‌توان به آزادی رسید