چرا ملایان و حکومت ملایان از کورش میترسند. گفتار یکم. اسماعیل وفا یغمائی