چهار گفتار. اسماعیل وفا یغمائی. گفتار آخر و چهارم بنیادگرایان شرمگین