کوچ ایرانیان 167- دکتر جمشید اسدی- علی لیمونادیDjamchid Assadi- Ali Limonadi- IRTV