کوچ ایرانیان 175- دکتر امیر اصلان افشار- علی لیمونادی- ۴۰ سال پس از رژیم پادشاهی