گفت‌و‌شنود با خانم هایده ترابی – استوانه گِلی کورش