01 – 09 – 19 – برگی از تاریخ پاسخی به بک ناراستی درباره همکاری زنده یاد محمّد مصدق با فداییان اسلام