انتخابِ فیلمِ یک دقیقه‌ای ایرانی، در جشنواره‌یِ فیلمِ سازمانِ ملل