آسیب‌شناسی تفرقه‌ی جنبش و مردم ایران

Image result for Ahad Ghorbani
 

احد قربانی :

جستارگشائی

جنبش مبارزه علیه‌ی تمامیت‌خواهی رژیم جمهوری اسلامی از یک پراکندگی مزمن رنج می‌برد. احزاب، سازمان‌ها و شخصیت‌ها علی‌رغم اشتراک‌های اساسی قادر به هماهنگ و همگام کردن توان خود علیه دشمن مشترک نیستند. بی‌شک، پراکندگی گسترده و دیرینه فقط یک علت واحد ندارد. جنبش تا علت‌های گوناگون این پراکندگی را نشناسد و با آن برخورد نکند، همگامی ناممکن است.

برخی از این موانع از سرشت انسانی که در روند تکامل آدمی شکل گرفت، سرچشمه می‌گیرند و در ناخودآگاه ما عمل می‌کنند. برخورد با این موانع، بسیار مشکل است. اگر دوران تکامل انسان خردمند (۲۰۰۰۰۰ سال) را با دوران تمدن انسان (۵۰۰۰ سال) مقایسه کنیم، به چیرگی سرشت ما بر فرهنگ خویش بهتر پی‌ می‌بریم.

بعضی از این موانع از ناآشنائی با سازوکار گفتگو و عواملی که باعث به‌هم‌خوردگی و آشفتگی ارتباطات میان انسان‌ها می‌شود، سرچشمه می‌گیرد.

دسته‌ی دیگر از این موانع از نداشتن فرهنگ گفتگو و نبود تمرین دموکراسی، همکاری و رواداری برمی خیزد.

بخشی از این موانع از اختلالات شخصیتی برخی رهبران سازمان‌های سیاسی ناشی می‌شود.

ادامه مطلب