تظاهرات درمقابل لانه آخوندی و تروریستی در لندن

 UK_tAZAHORAT551.mp4

امروز در جمع بسیاری از ایرانیان معترض در مقابل سفارت جمهوری اسلامی  در لندن بودم. چه جمعیتی بزرگی. چه جمعیتی بیشماری. در طی قریب به چهل سال گذشته که حداقل چهل بار در مقابل این سفارت اشغالی تظاهرات کردیم, یک چهلم این جمعیت را هرگز ندیده بودم. افتخار می کنم که با کمال خونسردی باز هم امروز قطره ای بسیار کوچک از این اقیانوس خروشان و خشمگین ملت بودم. باور کنید قطره یا ذره کوچکی از اقیانوس خروشان بودن یک ملت همپارچه چه کیف و افتخاری دارد. همه ما مدیون شهامت ها و شجاعت ها و از جان گذشتگی های مردم داخل کشور هستیم.   قهرمانان واقعی این قیام شما در داخل کشور هستید. ما هزاران کیلومتر پشت سنگر شما هستیم. مبارز و جانفدا و قهرمان واقعی شما در داخل کشور هستید.

عبدالستار دوشوکی

مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن