هدف ملی: برپاداشت ‌دمکراسی

 

بیانیه جمعی از ایرانیان :

عنوان اصلی بیانیه:
هدف ملی: برپاداشت ‌دمکراسی، انتخاب فردی: پادشاهی یا جمهوری!‏

ما نگارندگان بر این باوریم که کهن‌سرزمین ما در نظام ولایی هر روز بیش از روز پیش فرومی‌پاشد و منافع ‏ملی از دست می‌شوند. نیز بر این باوریم که رهایی ایران از نظام ولایی و برپایی دمکراسی جز به دست ایرانیانی که ‏پشت به پشت هم می‌دهند شدنی نیست [۱].‏

شوربختا که کینه‌های کهنه و وابستگی‌های تکروانه شمار روزافزون ایرانیان ناخرسند را از هم‌آفزایی نیروها ‏باز می‌دارد و به نظام از هم پاشیده همچنان فرصت حکمرانی می‌دهد.‏

اما نیز هستند ایرانیانی که کینه‌‌ها و دسته‌بندی‌های فرصت سوز را به کناری می‌نهند و برای رهایی و سربلندی ‏ملی گرد هم می‌آیند. این چنین است که بسیاری از ایرانیان آزادی خواه، همچون امضاکنندگان‎ ‎‏«دعوت جمعی از اعضا و ‏هواداران سابق احزاب و سازمان‌های کمونیستی» و «ما ایرانی هستیم و ایران آزاد را برای همه ایرانی‌ها می‌خواهیم!» ‏و دیگر از جانمایه دمکراتیک «پیمان ‏نوین» شاهزاده رضا پهلوی، پشتیبانی کردند و بر آن شدند که نیرو بر نیرو ‏بیافزایند تا در برابر نظام ولایی قد برافرازند و ایران را از ترس و تاراج و تنهایی برهانند.‏

ما نگارندگان، از همه ایرانیان میهن دوست و دمکراسی‌خواه، چه پیرو جمهوری و چه در پی پادشاهی، می‌‏خواهیم که برای رهایی کهن سرزمین مشترک مان، کینه‌های فرصت سوز را به کناری گذارند و دموکراسی را که برای ‏فردای ایران وعده می‌دهند، از همین امروز میان خود برپا دارند.‏

به باور ما، برای سربلندی ایران که هر ایرانی شایسته آرزومند آن است، می‌بایستی بدون پرهیختن از رقابت ‏سالم و نقد سازنده یکدیگر، کینه‌ها را کنار گذارد، حقوق شهروندی یکدیگر را پاس داشت و به دور از خیال یکی شدن و ‏رهبر یگانه داشتن، بر پایه پنج اصل گفتگو و همکاری کرد.‏

‏۱- حقوق بشر ستون پایه زندگی اجتماعی ما هست و خواهد بود. ایرانی، از هر قوم و باور و گرایش جنسیتی که ‏باشد، حقی برابر و نازدودنی دارد.‏

‏۲- ایران سرزمین مشترک، پیشینیان، هم روزگاران و آیندگان ماست. از همین رو، یکپارچگی آن جای گفتگو ‏ندارد و جدایی هیچ گوشه‌ای از آن به هیچ بهایی پذیرفتنی نمی‌تواند بود.‏

‏۳- دموکراسی و جدایی نظام حکومتی از دین و هر ایدئولوژی دیگر، شیوه حکمرانی روابط امروز ما و ستون ‏پایه حکومت ما در ایران آزاد فرداست. چه حکمرانی امروز و چه حکومت فردا، بر پایه رأی آزاد مردم و برای مردم ‏است.‏

‏۴. سختی‌های اقتصادی ایرانیان، گسترش فلاکت و تاراج و از میان بردن منابع ملی و تنگدستی، ناشی از نگاه ‏‏«خودی غیر خودی»، «خودکفایی»، «درون زایی و برون مرز پرهیزی» و «کارآفرین ستیزی» نظام ولایی است. در ‏ایران آزاد فردا، اقتصاد بازار بنیاد به جای اقتصاد دولتی و کارآفرینی و کاریگری به جای مصادره اموال و رانت ‏خواری خواهد نشست. در چارچوب چنین اقتصادی، تامین اجتماعی و آموزش و سلامت و امنیت به همه ایرانیان امکان ‏رهیدن از آسیب و تنگدستی و توانمندی در تولید و شکوفایی خواهد داد.‏

‏۵- کهن سرزمین ایران همواره چهارراه آمد و شد و داد و ستد با جهانیان بوده است. راه ایران برای برون شد از ‏تنهایی و گام گذاردن به شاهراه توسعه اقتصادی، سیاسی، علمی و فرهنگی هم پیمانی با حکومت‌های دموکراسی و به ‏ویژه پاسداشت پیمان‌های بین المللی همچون کارگروه اقدام مالی، کنوانسیون پالرمو، سازمان مشارکت بین‌المللی ‏بودجه‌ای، سازمان بین‌المللی کار، آژانس چندجانبه تضمین سرمایه‌گذاری، انستیتو داوری استکهلم و دیگر است.‏

بسیاری از ایرانیان از چهل سال مبارزه با ستم جمهوری اسلامی فراوان آموخته‌اند و امروز بر این باورند که ‏گذار از جمهوری اسلامی، نه کار این رئیس جمهور فرنگی و آن ارتش خارجی، بلکه تنها به دست ایرانی است و از ‏همین رو آماده همدلی و همکاری با یکدیگرند.‏

آهنگ این نامه، چهره سازی یا دعوت برای تشکیل و پیوستن به کس و دسته تازه‌ای نیست. ‏

دسته و چهره در سپهر سیاسی و اجتماعی ایران فراوان و بسنده است. آن چه می‌بایست، شکیبایی دسته‌ها و ‏چهره‌ها، به دور از کینه و بهتان، برای انجمن و گفتگو و همکاری با یکدیگر است. ایرانیانی که خواهان گذار از نظام ‏ولایی میهن سوز و برپایی دمکراسی‌اند می‌توانند برپایه جانمایه «پیمان نوین» و دیگر نامه‌های پشتیبان حاکمیت ‏مردمی گرد هم آیند و از راه رایزنی آزاد و همکاری خودجوش برای سربلندی ایران بکوشند.‏

انجمن آزادی خواهان آستانه ایران آزاد فرداست. بدون آن کشتی به خشکی می‌رانیم و ایران را در دست ایران ‏سوزان باقی می‌گذاریم.‏