بلبل شیرین

 

رها اخلاقی :

به مناسبت رهایی ” توماج صالحی”  خواننده شورشی میهن

بلبل شیرین سخن آزاد گشت
از قفس ازاد، خوش بر باغ  و دشت
بار دیگر چه چهش آغاز باد
بر کلاغان سیه ناشاد باد
مرغ خوش الحان ما خواند بسی
از صدای گرم وی شاد هرکسی 
از صدایش جمله را بادا که مست
راپ وی فریاد مردم ناز شست
گرچه افتادی تو ای مرغ سحر
مدتی در بند و از تو بی خبر
بود آوازت همیش در کوچه ها
بر زبان پیر و برنا بچه ها
کرده ای رسوا،شیخ را ای دلیر 
شعر و آهنگت شرف را شد سفیر
نعره ات چون شیر کفتاران فرار
بهر آزادی میهن بی قرار
مرغ صبحی و صدای آفتاب 
درد مردم را به شعرت بازتاب
قوم لر را افتخار گشتی تو مرد
ترس از شعرت ددان رنگشان چه زرد
راپ تو با پاپ دیگر بلبلان 
غرش شادی زمین تا آسمان
روز شادی “رها” آن روز باد 
منبر و عمامه ها در دست باد
بینمت خوانی که شیخ رذل رفت
موسم شادی رسید و غم برفت
آن زمان دشت و دمن توماج شاد
آفرین بر مادری چون تو بزاد 

۲۸ آبان ۲۵۸۲ ایرانی

۲۸ آبان ۱۴۰۲ خورشیدی

۱۹ نوامبر ۲۰۲۳ میلادی