در گذر چهل و پنجسال

 

اسماعیل وفا یغمائی :

سالها

با ساطورهایش

ساطورهای عبا پوش

و عمّامه بر سر

بر پیکره ایران

برپیکره آدمیان

 و رود و کوه ودشت و جنگل

و فریادهای متفرق ما

هریک چون ساطوری

علیه دیگری

***

متفرق ماندیم و متحد نشدیم

تا زنده بودیم

در برابر دشمنی متحد

بشارت اماّ

در مرگ متحد خواهیم شد

در سکوت گورستانها

گورستانهائی که به سوی آن‌ها روانیم

در آنجاسرود سکوت ما یکسان خواهد بود

با یک واژه مشترک

و در اتّحاد

در سکوت ارکسترپر شکوه سکوت

 و سکوت جاودانه گورستانهای گمشده

واسکلتهائی که به افتخار اتحاد ما

 کلاه از سر بر میگیرند

***

متحد خواهیم شد

در سکوت مشترک خود

در سکوت گورستانها

بی هیچ تفرقه

….. و تا ابد

نوزده سپتامبر 2023میلادی