شعری که عاشقانه نباشد، قشنگ نیست.

 

رضا مقصدی :

گفتی که شاعرانه ترین حرف ِ این زمان –

خوش آب وُ رنگ نیست .

گفتم :

شعری که عاشقانه نباشد، قشنگ نیست .

گفتی:

چگونه با دل خود آشتی کُنم ؟

وقتی برای آینه ام ،غیر ِسنگ نیست .

گفتم:

ترانه خوان ِ شب ِ بی ستاره باش !

در پیش چشم ِغصه ی پاییز ِبرگریز-

شعر ِبهاره ، باش !

……………………………………………

جمعه 2 آبان 99