اسیرکُشیِ سالِ شصت‌ وهفت (10) با کوشش و روایت همنشین بهار