اسیرکُشیِ سالِ شصت‌ وهفت (7) با کوشش و روایت همنشین بهار