اِن‌تَن‌گِل‌مِنت Entanglement گره‌خوردگی و درهم‌تنیدگی