باهم درباره آب حرف بزنیم – ۱۷۳ با کوشش و روایت نیک آهنگ کوثر