باهم درباره آب حرف بزنیم – ۲۲۲
بخش دوم گفتگو با دکتر علی ناظمی