باهم درباره آب حرف بزنیم – ۲۲۷ با تحقیق و روایت نیک آهنگ کوثر