باهم درباره آب حرف بزنیم – ۲۵۷ با کوشش و روایت نیک آهنگ کوثر