حمید اشرف، هفت‌تیرکش نبود اما، دلِ شیر داشت اشتباه است با کوشش و روایت همنشین بهار