دکتر سیروس سهامی و رنجهایش +نامه دکتر علی شریعتی به ایشان