پادکست سکولار دموکرات ها- تحريم انتخابات و تحريم های اقتصادی