پروژه تاریخ شفاهی – 1 ایران – هاروارد مصاحبه با محمد شانه‌چی ( نوار اول)