پروژه تاریخ شفاهی – 3 ایران – هاروارد مصاحبه با محمد شانه‌چی ( نوار سوم)