پروژه تاریخ شفاهی – 9 ایران – هاروارد مصاحبه با جعفر شریف‌امامی ( نوار نهم)