کوچ ایرانیان 227- شکست دولت دکتر بختیار و عوامل آن- دکتر هما ناطق- دکتر رزم آرا – سیروس آموزگار