کوچ ایرانیان 232 – رضا پهلوی و احمدشاه- دکتر عزت الله همایونفر- علی لیمونادی