۴۳سال پس از آری به جمهوری اسلامی،سوءاستفاده از کودکان،نگاهی دلسوزانه به وضعیت ترکیه و ایران کنونی